Ako objednávať:

• Na web stránke DANIELBORIS.sk môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:

  1. Ako registrovaný zákazník
  2. Ako neregistrovaný zákazník
  3. E-mailom, zaslaným na info@danielboris.sk
  4. Telefonicky na 0911 626 452

• Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.

• Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.

• Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.

• Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou, príp. aj formou SMS.

• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.

Spôsob platby za tovar:

  1. Poštovou šekovou poukážkou.
  2. Na faktúru so splatnosťou 14 dní pre zmluvných zákazníkov.
  3. Platbou vopred na účet.
  4. Platbou pri prevzatí tovaru (na dobierku).

Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho. Pri úhrade dobierkou bude tovar zaslaný ihneď po skompletizovaní objednaného tovaru v sklade.

• Ku každej zásielke priloží predávajúci faktúru za tovar ako účtovný doklad.

• V prípade objednania tovaru, ktorý sa bude vyrábať na zákazku alebo to bude dohodnuté vopred, účtujeme zálohu. Zálohovú faktúru zašleme na vašu mailovú adresu. Výroba sa začne až po pripísaní zálohovej platby na náš účet.

Zaisťovacie prostriedky: V prípade zmluvných zákazníkov pri nedodržaní lehoty splatnosti uvedenej na faktúre je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

 

 

Dodacia lehota:

• Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu.

• O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.

• Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak. • Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť, maximálne však na 1 - 7 týždňov od prijatia platby, či prijatia objednávky na dobierku.

• O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia. • Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.

• V prípade, že do 2 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky 0911 626 452 alebo e-mailom: info@danielboris.sk.

 

Kontaktné a bankové údaje:

Kontaktné údaje:

AMONIT s. r. o.

• Sídlo spoločnosti: Hlavná 83/41, 925 28 Pusté Úľany

Sklad a predajňa plotov: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

• Registrácia: Okresný súd Bratislava I., vložka č.: 50628/B, oddiel: Sro

• IČO: 43983278

• DIČ: 2022540322

• IČ DPH: SK2022540322

Bankové spojenie:

Bankové spojenie na Slovensku:

• Tatra banka a.s. Bratislava

• Číslo účtu: 2627029893 / 1100

• SWIFT Banky: TATRSKBX

• IBAN: SK42 1100 0000 0026 2702 9893

• Bankové spojenie pre Českú republiku:

• FIO banka, a.s.

• Pre platby v EUR:

• Číslo účtu: 2300060768 / 2010

• Pre platby v Kč: Číslo účtu: 2500060770 / 2010

• Variabilný symbol platby je číslo objednávky

 

Storno objednávky:

Storno objednávky: • Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 (0) 911 626 452 alebo e-mailom: info@danielboris.sk • V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy. • Bez uvedenia dôvodu nieje možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.  

Záručné a reklamačné podmienky:

• Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom (ObčZ) 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.

• Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.

• Predávajúci neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností. • Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od AMONIT s.r.o.

• Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.

• Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.

• Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod.

• K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.

• Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu: AMONIT s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

• Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný tovar v rovnakej hodnote, prípadne vrátením ceny tovaru.

Výhrada vlastníckeho práva:

  • Vlastníctvo k veci prechádza až zaplatením jej ceny.
  • Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade ak nedôjde z jeho strany k uhradeniu faktúry predávajúci sa môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

 

Ochrana osobných údajov:

• Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.

• Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií a noviniek mailom alebo formou SMS od spoločnosti AMONIT s.r.o.(marketingové účely). Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové alebo SMS správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží.